 *நாட்டு மக்களுக்கோர் நற்செய்தி...!*  450 நாட்களாக WhatsApp-ல் ஒலித்துக் கொண்டிருக்கும் நற்றிணையின் அனைத்துப் பதிவுகளும் தற்போது *இணைய தளத்திலும்* ஒலிக்கத் துவங்கி இருக்கின்றன. ஆம்.....! *www.natrinai.org* என்ற இணைய தளத்தைப் பார்வையிடுங்கள்.  பல்சுவைத் தமிழமுதம் பருகிடுங்கள்.  நன்றி   #


தமிழகம் , இந்தியா , அயல்நாடு , வணிகம், விளையாட்டு ,  திரை உலகச் செய்திகள் , பொது அறிவு, தினம் ஒரு துளி ,ஒரு நிமிட  யோசனை , நித்தம் ஒரு முத்து, நேயர்குரல்கள் ,வாரம் ஒரு வசந்தம், அறிவுப் பெட்டகம் ,கதை சொல்லும் நீதி  ,வாரம் ஒரு பாடல்,சிந்தனைச் சிறகு -அத்தனையும் மொத்தமாய் உங்கள் வாட்ஸ்அப்-பில் உங்களைத் தேடி தினந்தோறும் வருகிறது. . நற்றிணை  ஒலிச்செய்தியை நீங்களும்  கேட்டு ரசிக்க.., 1) பார்வை திறன் உள்ளவர்  என்றால் S JOIN 2) பார்வை மற்றுத் திறனாளி  என்றால் V JOIN  -என்று டைப் செய்து 8220999799-என்ற எண்ணுக்கு  வாட்ஸ்அப் மூலமாக அனுப்பி வையுங்கள். பதிவு எண் முதலில் வரும். நற்றிணை தொடர்ந்து வரும். தினமும் செவிமடுங்கள். #நற்றிணை ஒலிச்செய்தி#

Search This Blog

Loading...

Sunday, 18 September 2016

இன்றைய கல்விமுறையும்

தவளை கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருந்த ஒருவன் "#தாவு"என்று சொன்னால் தாவும்படி தவளையை பழக்கியிருந்தான்.

ஓர் காலை #வெட்டி விட்டு "தாவு"என்றான்.தாவியது.
இரண்டாம் காலை வெட்டி விட்டு"தாவு"என்றான்.வலியோடு தாவியது.
மூன்றாம் காலை எடுத்தும் மிகுந்த வலியோடு ஒற்றைக் காலால் தாவியது.
நான்காம் காலையும் வெட்டி விட்டு "தாவு"என்றான்.நகர முடியாமல் பரிதாபமாய் படுத்தது.

மறுபடி தாவச் சொல்லி கத்திக் கொண்டேயிருந்தான்.
அதனிடமிருந்து அசைவேயில்லை!

ஆராய்ச்சி முடிவை இப்படி எழுதினான்- *"நான்கு கால்களையும் எடுத்து விட்டால் தவளைக்கு காது கேட்காது"*

*இப்படி தான் இன்றய கல்விமுறையும் பலரின் புரிதல்களும் உள்ளது.*

Monday, 12 September 2016

தமிழ் எண்கள்

உலகில் ஒரே ஒரு நாடு மட்டுமே தமிழ் எண்களை நாணயத்தாள்களில் பயன்படுத்துகிறது*.
----------------------------
*தமிழ் எண்கள்*
1 - க, 2 - உ, 3 - ங, 4 - ச, 5 - ரு, 6 - சு, 7 - எ, 8 - அ, 9 - கூ, 10 - கo,
11 - கக, 12 - கஉ, 13 - கங, 14 - கச, 15 - கரு, 16 - கசு, 17 - கஎ, 18 - கஅ, 19 - ககூ, 20 - உo
21 - உக, 22 - உஉ, 23 - உங, 24 - உச, 25 - உரு, 26 - உசு, 27 - உஎ, 28 - உஅ, 29 - உகூ, 30 - ஙo
31 - ஙக, 32 - ஙஉ, 33 - ஙங, 34 - ஙச, 35 - ஙரு, 36 - ஙசு, 37 - ஙஎ, 38 - ஙஅ, 39 - ஙகூ, 40 - சo,
41 - சக, 42 - சஉ, 43 - சங, 44 - சச, 45 - சரு, 46 - சசு, 47 - சஎ, 48 - சஅ, 49 - சகூ, 50 - ருo
51 - ருக, 52 - ருஉ, 53 - ருங, 54 - ருச, 55 - ருரு, 56 - ருஎ, 57 - ருஎ, 58 - ருஎ, 59 - ருகூ, 60 - சுo
61 - சுக, 62 - சுஉ, 63 - சுங, 64 - சுச, 65 - சுரு, 66 - சுசு, 67 - சுஎ, 68 - சுஅ, 69 - சுகூ, 70 - எo
71 - எக, 72 - எஉ, 73 - எங, 74 - ஏசு, 75 - எரு, 76 - எசு, 77 - எஎ, 78 - எஅ, 79 - எகூ, 80 - அo
81 - அக, 82 - அஉ, 83 - அங, 84 - அச, 85 - அரு, 86 - அசு, 87 - அஎ, 88 - அஅ, 89 - அகூ, 90 - கூo
91 - கூக, 92 - கூஉ, 93- கூங, 94 - கூச, 95 - கூரு, 96 - கூசு, 97 - கூஎ, 98 - கூஅ, 99 - கூகூ, 100 - கoo
101 - கoக, 102- கoஉ, 103 - கoங, 104 - கoச, 105 - கoரு, 106 - கoசு, 107 - கoஎ, 108 - கoஅ, 109 - கoகூ, 110 - ககo
111 - ககக, 112- ககஉ, 113 - ககங, 114 - ககச, 115 - ககரு, 116 - ககசு, 117 - ககஎ, 118 - ககஅ, 119 - கககூ, 120 - கஉo
121 - கஉக, 122- கஉஉ, 123 - கஉங, 124 - கஉச, 125 - கஉரு, 126 -கஉசு, 127 - கஉஎ, 128 - கஉஅ, 129 - கஉகூ, 130 - கஙo
131 - கஙக, 132- கஙஉ, 133 - கஙங, 134 - கஙச, 135 - கஙரு, 136 - கஙசு, 137 - கஙஎ, 138 - கஙஅ, 139 - கஙகூ, 140 - கசo
141 - கசக, 142- கசஉ, 143 - கசங, 144 - கசச, 145 - கசரு, 146 - கசசு, 147 - கசஎ, 148 - கசஅ, 149 - கசகூ, 150 - கருo
151 - கருக, 152- கருஉ, 153 - கருச, 154 - கருச, 155 - கருரு, 156 - கருஎ, 157 - கருஎ, 158 - கருஅ, 159 - கருகூ, 160 - கசுo
161 - கசுக, 162- கசுஉ, 163 - கசுங, 164 - கசுச, 165 - கசுரு, 166 - கசுசு, 167 - கசுஎ, 168 - கசுஅ, 169 - கசுகூ, 170 - கஎo
171 - கஎக, 172- கஎஉ, 173 - கஎங, 174 - கஏசு, 175 - கஎரு, 176 - கஎசு, 177 - கஎஎ, 178 - கஎஅ, 179 - கஎகூ, 180 - கஅo
181 - கஅக, 182- கஅஉ, 183 - கஅங, 184 - கஅச, 185 - கஅரு, 186 - கஅசு, 187 - கஅஎ, 188 - கஅஅ, 189 - கஅகூ, 190 - ககூo
191 - ககூக, 192- ககூஉ, 193 - ககூங, 194 - ககூச, 195 - ககூரு, 196 - ககூசு, 197 - ககூஎ, 198 - ககூஅ, 199 - ககூகூ, 200 - உoo
மொரீசியசு நாட்டின் ரூபாய் தாளில் தமிழில் எழுத்துக்களும், எண்களும் ( ரூ.10 தமிழில் ௧௦) இடம் பெற்றிருக்கிறது. எங்கோ தூரத்தில் ஆப்பிரிக்காவின் அருகில் உள்ள மொரிசியசு அரசு தமிழ் எண்களை பயன்படுத்துவது பெருமைக்குரியதே.
மொரீசியசில் 30000 க்கும் மேற்பட்ட தமிழர்கள் வாழ்கின்றனர்.
----------------------------
*இந்த செய்தியை நண்பர்களுக்கு பகிரவும்

படித்ததில் பிடித்தது வலித்தது

படித்ததில் பிடித்தது வலித்தது😂

ஒரு கிராமத்தில் குடி  தண்ணீருக்காக  ஒரு கிணறு வெட்ட அந்த ஊர் மக்கள் கோரிக்கை வைத்திருந்தனர்.

கிராம அதிகாரியும்  செய்யலாம் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கையை கிடப்பில் போட்டுவிட்டார்.

மக்களும் அதை மறந்து போய்விட்டனர்.
ஒரு சமயம் அந்த கிராம அதிகாரிக்கு கொஞ்சம் பணம் தேவைப்பட்டது,அவருக்கு ஒரு யோசனை தோன்றியது.

கிராம மக்கள் கோரிக்கையான கிணறு நியாபகம் வந்தது.

உடனே அந்த கிராமத்தில் கிணறு வெட்டியதாகவும் அதற்கு  இரண்டு லெட்சம் ரூபாய் ஆனதாகவும் ஆவணங்கள் சரிசெய்து.

அந்த இரண்டு லெட்சம் ரூபாயை அவர் சொந்த தேவைக்காக எடுத்துக் கொண்டார்.

கொஞ்சம் காலம் கழித்து அவருக்கு பணி மாறுதல் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

அவர் இடத்தில் பணிசெய்ய புதிய கிராம அலுவலரும் வந்தார்.

முதலாமவர்,தன் பொறுப்புகளை புதியவரிடம் ஒப்படைக்கையில் தனியாக அழைத்து, கிணறு வெட்டாமலேயே தான் இரண்டு லெட்சம் எடுத்துக் கொண்டதை சொல்லி, தான் செய்த தவறு வெளிவராமல் பார்த்துக்கொள்ளுமாறும் வேண்டினார்.

அப்பொழுது புதியவர் அவரை ஆறுதல் படுத்தி, நான் கவனித்துக் கொள்கிறேன்.

நீங்கள் தைரியமாகப் போங்கள் என அவரை வழியனுப்பி வைத்தார்.

ஓரிரு வருடங்கள் சென்ற பின் இந்த இரு அதிகாரிகளும் ஓரிடத்தில் சந்திக்க நேர்ந்தது, அப்பொழுது பழைய அதிகாரி, புதியவரிடம் கேட்டார், சார் நமது கிணறு சமாசாரம் என்னவாயிற்று?

பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லையே என்றார்.
அதற்கு புதியவர் சொன்னார்.
அந்த பிரச்சனை முடிந்து விட்டது, அதை சுமூகமாக முடித்துவிட்டேன் என்றார்.

முதலாமவருக்கு விளங்கவில்லை, ஆர்வம் தாங்காமல்,
எப்படி சார் என்றார் ?

அதற்கு இரண்டாமவர் சொன்னார், நீங்கள் வெட்டிய கிணற்று தண்ணீர் விஷத்தன்மை கொண்டது என்று Lab அறிக்கை வைத்து.

அதை மூடுவதற்கு 3 லெட்சம் செலவு என்று சொல்லி,
நான் 3 லெட்சம் எடுத்தேன் என்றார்.

இது தான்  நம் நாட்டின் அரசியல் நிலை.
வருபவர்கள் யாராவது நல்லது செய்ய மாட்டார்களா என்று மக்கள்  ஏங்கி நிற்க நமது அரசியல்வாதிகள் ஒருவரை ஒருவர் மிஞ்சிவிடுவர்,

பிறகு நாடு எப்படி முன்னேறும்?

Monday, 5 September 2016

வாழ்க்கையில்நீஎந்தஇடத்திற்க்குபோனாலும்வந்தஇடத்தைமறக்காதே

பில்கேட்ஸ் அமெரிக்காவில் ஓர் உயர்தர ஓட்டலில் அமர்ந்து உணவருந்திக் கொண்டிருந்தார்.

சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் பில் தொகையுடன் ஐந்து டாலர்கள் அந்த சர்வருக்கு டிப்ஸ் தந்தார்.

சர்வரின் நெற்றி சுருங்கியது.
""பில் தொகையில் வித்தியாசமா?''
பில்கேட்ஸ் கேட்டார்.

""இல்லை சார்...
நேற்று இதே ஓட்டலில் உங்கள் பையன் உணவருந்திவிட்டுச் சென்றார்.

அவர் அந்த சர்வருக்கு 50 டாலர்கள் டிப்ஸ் தந்தார்.
நீங்கள் அவருடைய தந்தை.
பலகோடி டாலர்களுக்குச் சொந்தக்காரர்.
ஐந்து டாலர்கள்தான் தருகிறீர்கள்.
ஆச்சரியமாக இருந்தது''

பில்கேட்ஸ் சிரித்துக் கொண்டே சொன்னார்:
""அவனுடைய தந்தை ஒரு கோடீஸ்வரர்.
ஆனால் என்னைப் பெற்றவர் ஒரு மரத் தொழிலாளிதான்.
அதை நான் எப்போதும் மறக்கமாட்டேன்.

கடந்த காலம் நினைவில் எப்போதும் இருக்க வேண்டும்''

#வாழ்க்கையில்நீஎந்தஇடத்திற்க்குபோனாலும்வந்தஇடத்தைமறக்காதே.........

Monday, 29 August 2016

Few Important fullforms

Few Important fullforms.

1.) *GOOGLE* - Global Organization Of Oriented Group Language Of Earth.
2.) *YAHOO* - Yet Another Hierarchical Officious Oracle.
3.) *WINDOW* - Wide Interactive Network Development for Office work Solution.
4.) *COMPUTER* - Common Oriented Machine Particularly United and used under Technical and Educational Research.
5.) *VIRUS* - Vital Information Resources Under Siege.
6.) *UMTS* - Universal Mobile Telecommunicati ons System.
7.) *AMOLED* - Active-matrix organic light-emitting diode.
8.) *OLED* - Organic light-emitting diode.
9.) *IMEI* - International Mobile Equipment Identity.
10.) *ESN* - Electronic Serial Number.
11.) *UPS* - Uninterruptible power supply.
12. *HDMI* - High-Definition Multimedia Interface.
13.) *VPN* - Virtual private network.
14.) *APN* - Access Point Name.
15.) *SIM* - Subscriber Identity Module.
16.) *LED* - Light emitting diode.
17.) *DLNA* - Digital Living Network Alliance.
18.) *RAM* - Random access memory.
19.) *ROM* - Read only memory.
20.) *VGA* - Video Graphics Array.
21.) *QVGA* - Quarter Video Graphics Array.
22.) *WVGA* - Wide video graphics array.
23.) *WXGA* - Widescreen Extended Graphics Array.
24.) *USB* - Universal serial Bus.
25.) *WLAN* - Wireless Local Area Network.
26.) *PPI* - Pixels Per Inch.
27.) *LCD* - Liquid Crystal Display.
28.) *HSDPA* - High speed down-link packet access.
29.) *HSUPA* - High-Speed Uplink Packet Access.
30.) *HSPA* - High Speed Packet Access.
31.) *GPRS* - General Packet Radio Service.
32.) *EDGE* - Enhanced Data Rates for Globa Evolution.
33.) *NFC* - Near field communication.
34.) *OTG* - On-the-go.
35.) *S-LCD* - Super Liquid Crystal Display.
36.) *O.S* - Operating system.
37.) *SNS* - Social network service.
38.) *H.S* - HOTSPOT.
39.) *P.O.I* - Point of interest.
40.) *GPS* - Global Positioning System.
41.) *DVD* - Digital Video Disk.
42.) *DTP* - Desk top publishing.
43.) *DNSE* - Digital natural sound engine.
44.) *OVI* - Ohio Video Intranet.
45.) *CDMA* - Code Division Multiple Access.
46.) *WCDMA* - Wide-band Code Division Multiple Access.
47.) *GSM* - Global System for Mobile Communications.
48.) *WI-FI* - Wireless Fidelity.
49.) *DIVX* - Digital internet video access.
50.) *APK* - Authenticated public key.
51.) *J2ME* - Java 2 micro edition.
52.) *SIS* - Installation source.
53.) *DELL* - Digital electronic link library.
54.) *ACER* - Acquisition Collaboration Experimentation Reflection.
55.) *RSS* - Really simple syndication.
56.) *TFT* - Thin film transistor.
57.) *AMR*- Adaptive Multi-Rate.
58.) *MPEG* - moving pictures experts group.
59.) *IVRS* - Interactive Voice Response System.
60.) *HP* - Hewlett Packard.

வகுப்பறையில் ஒரு நாள்

👍🏽#👍🏽வாழ்க்கை👍🏽 பாடம்..
வகுப்பறையில் ஒரு நாள் கணித ஆசிரியர் கீழ்க்கண்டவாறு எழுதினார்..
9×1=9
9×2=18
9×3=26
9×4=36
9×5=45
9×6=54
9×7=63
9×8=72
9×9=81
9×10=90..
எல்லா மாணவ மாணவியரும் சிரித்தனர், கேலி செய்தனர்...
#வேண்டுமென்றே இதை எழுதியதாக கூறிய ஆசிரியர்...
இங்கு ஒன்பது விடைகள் சரியாக எழுதியுள்ளேன் ..
ஒருவர் கூட அதை #பாராட்டவில்லை..
ஆனால் ஒரே ஒரு தலறுக்காக அத்தனை பேரும் சிரிக்கின்றீர்கள்..
என்னை தவறாகவும் கேலியாகவும் பரிகாசம் செய்கிறீர்கள்...
மாணவர்களே " வெளி உலகம் இன்னும் மோசமானது..
நீங்கள் ஓராயிரம் நல்லது செய்தாலும் அதை பாராட்டாது..
ஆனால் ஒரு தவறு போதுமானது காலம் முழுக்க உங்களை குத்திக்காட்ட...
கேலிப்பேச்சுக்கும் நக்கல் சிரிப்புக்கும் ஒருபோதும் பயந்துவிடாதீர்கள்...
முன்னேறிச் சென்று கொண்டே இருங்கள்"..
இதுவே இன்றைக்கான 👍🏽#👍🏽பாடம்👍🏽 என்றார்..
👍🏽#👍🏽ப்யாரீப்ரியன்👍🏽 தொகுப்பிலிருந்து...

Friday, 26 August 2016

என்னால் முடியும்

சுவரில் ஊர்ந்து சென்று கொண்டிருக்கும் எறும்புகளின் வரிசைக்குக் குறுக்காகத் தங்கள் கைகளை வைத்து

அவற்றின் வழியை மறிக்கும் குறும்புக்கார சிறுவர்களை நான் அடிக்கடிப் பார்த்திருக்கிறேன்.

உடனடியாக அந்த எறும்புகள் வேறொரு வழியைக் கண்டுபிடித்து மீண்டும் நடைபோடும்.

அவன் அந்தப் பாதையைத் தடுத்தாலும், எறும்புகள் வேறொரு பாதையைத் தேடிக் கண்டுபிடித்துச் செல்லும்.

குறும்பின் காரணமாக, சுவரிலிருந்து சில எறும்புகளை அச்சிறுவன் விலக்கித் தள்ளுவான்.

அதையும் எதிர்த்துச் சமாளித்து,
அந்த எறும்புகள் மீண்டும் சுவரில் ஏறத் துவங்கும்.

தடைகள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி,

முட்டுக்கட்டைகள் எவ்வளவு கடினமானவையாக இருந்தாலும் சரி,

"என்னால் முடியும் " என்ற நம்பிக்கையில் அவை தொடர்ந்து சென்றுகொண்டே இருக்கும்.

இறக்கும்வரை அவை முயற்சி செய்து, போராடி, இன்னும் தீவிரமாக முயன்று,

"என்னால் முடியும் " என்ற நம்பிக்கையை, இறக்கும்வரை அவை கொண்டிருக்கும்.

காளை மாடுகள் மேம்பாலங்களில் அளவுக்கதிகமான சுமைகளைச் சுமந்து செல்வதை நான் பார்த்திருக்கிறேன்.

மிகுந்த போராட்டத்துடன்
அவை ஒவ்வோர் அடியாக எடுத்து வைக்கும்.

இறுதியில்
அவை சென்றடைய வேண்டிய இடத்தைச் சென்றடையும்.

மனிதனின் சுயநலத்திற்கு அவை பலியாகியிருந்தாலும்,

தம் முயற்சியை அவை ஒருபோதும் கைவிடுவதில்லை.

புல், மற்றும் கண்ணுக்குப் புலப்படாத நுண்ணுயிரிகளும்கூட,

"என்னால் முடியும் " என்ற நம்பிக்கையுடன் அனைத்து எதிர்ப்புகளையும் தாண்டி வளர்கின்றன.

சாகும்வரை அவை
தம் சுயநம்பிக்கையை இழப்பதில்லை.

"என்னால் முடியும் "என்பது வாழ்வின் மொழி.

"என்னால் முடியாது " என்பது சாவின் மொழி.

வாழும் நாட்களெல்லாம்
                   வளங்கள் பல பெற்றிடவும்
உள்ளங்கள் ஒன்றாகத் துள்ளி
                   உவகை அடைந்திடவும்...